Odborní pracovníci Divadelního oddělení Národního muzea zpracovávají ve svém výzkumu širokou problematiku dějin divadla na našem území. V současné době se například dokončuje monografie o režisérovi Karlu Jernekovi. V rámci projektu NAKI zpracováváme téma divadelních cedulí a plakátů v 19. a 20. století. Jiné fakultativní projekty jsou zaměřeny na dokumentaci současného divadla, historii i současnosti cirkusu a varieté apod.

Varieté – jiný cirkus Výstava

Varieté – jiný cirkus

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
Příběh československého varieté v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích
Expozice české loutky a cirkusu Expozice

Expozice české loutky a cirkusu

Dlouhodobá expozice Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
Expozice odhalující svět loutkového divadla, cirkusu a kouzel v půvabném renesančním…

Divadelní sbírka

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek.…

Divadelní sbírka obsahuje okolo 750 000 předmětů. V CES je evidováno 508 143 čísel. Fondy jsou rámcově rozděleny podle druhu materiálů do těchto skupin:

  • Sbírka rukopisů čítá přes 50 000 předmětů. Obsahuje především archiválie k historii jednotlivých divadel (archiv Sboru pro zřízení Národního divadla, torza z archivů Stavovského, Vinohradského či Švandova divadla). Sbírka starých tisků a knihovna patří vedle sbírky rukopisů k nejstarším fondům. Má přes 40 000 svazků a zahrnuje knihy vydané od počátku 17. století do současnosti. Obsahuje díla z oboru historie divadla českého i světového, divadelně-teoretické publikace, texty divadelních her českých i světových autorů v originálech i překladech, ročenky, almanachy, divadelní časopisy, loutkářskou literaturu a loutkové hry. Vedle mnohasvazkových encyklopedií a souborných vydání her klasiků je součástí knihovny i sbírka kabaretních textů a drobných příležitostných tisků, jejichž nejdůležitější část se váže k dějinám Národního divadla. Část tisků divadelních her obsahuje cenné režijní, inspicientské či censurní poznámky, včetně škrtů pro konkrétní inscenaci.
  • Sbírka divadelních plakátů (cedulí) a programů má z historického hlediska vysokou dokumentační hodnotu. Cedule jsou relativně přesnými záznamy o tom, co se kde hrálo, kdy a v jakém obsazení. Jsou zdrojem informací o počtu repríz jednotlivých inscenací, lze podle nich sestavit soupisy rolí hereckých představitelů i repertoár divadel. Jsou mnohdy jediným dokladem o hrách, jejichž texty se do dnešní doby nedochovaly, a o zapomenutých osobnostech, které v minulých stoletích budovaly základy dnešní vyspělé divadelní kultury.
  • Sbírka výtvarná zahrnuje scénické a kostýmní návrhy, makety, realizované divadelní kostýmy, obrazy a samostatnou loutkářkou sbírku Sbírka v počtu přes 30 000 předmětů tvoří několik relativně samostatných oddílů. Především se jedná o kolekci scénografickou (scénické a kostýmní návrhy, modely scén), ikonografickou (výtvarné portréty českých divadelních osobností, realizované různými technikami, jako grafika, obrazy, busty) a loutkářkou. Zajímavý je i soubor realizovaných kostýmů a divadelních rekvizit. Ojedinělá scénografická sbírka evropského významu je složena jednak z velkých celků uměleckých pozůstalostí, jednak z jednotlivých návrhů dokumentujících dílo význačných výtvarníků. Čítá přes 20 000 návrhů dekorací, kulis, prospektů, technických kreseb, návrhů kostýmů a rekvizit.
  • Sbírka fotografií a negativů se svým téměř půl milionem předmětů v rámci divadelní sbírky je nejpočetnějším fondem.
  • Sbírka zvukových nahrávek se začala konstituovat až po druhé světové válce. Vedle nových nahrávek byla postupně doplňována staršími zvukovými záznamy.
  • "Trofeje" (trojrozměrné památky na divadelní osobnosti). Ve sbírce jsou artefakty vysoké umělecké hodnoty i nejvšednější předměty denní potřeby.
  • Sbírka cirkusového a varietního umění. V současnosti čítá na 26.000 jednotlivostí dokumentujících český cirkus a varieté od konce 50. let 19. století do nedávné současnosti. Materiál je různorodý: téměř 10.000 fotografií, výtvarné plakáty i denní cedule zachycující programy cirkusů (celkem cca 3.500), přes 700 knih v češtině a 21 jazycích s cirkusovou tématikou, 176 digitalizovaných záznamů vystoupení českých artistů, rukopisy, sběratelské soubory, plány na výstavbu stálých cirkusů u nás a v neposlední řadě historické artistické náčiní a kostýmy.

Pracovníci oddělení

Kurátorka sbírky rukopisů
E-mail: libuse_hronkova@nm.cz Tel.: 224 497 300
Charvátová Lucie, Bbus
Kurátorka sbírky zvukových záznamů
E-mail: lucie_charvatova@nm.cz Tel.: 224 497 313
Kurátor sbírek fotografií a cirkusové sbírky
E-mail: hanus_jordan@nm.cz Tel.: 224 497 314
Správkyně sbírky starých tisků a knihovny
E-mail: jaroslava_krakorova@nm.cz Tel.: 224 497 313
Kubišová Soňa
Dokumentátorka
E-mail: sona_kubisova@nm.cz Tel.: 388 385 714
Patrasová Hana, Mgr., MgA.
E-mail: hana_patrasova@nm.cz Tel.: 388 385 715
Kurátor sbírky obrazů, ikonografie a bust
E-mail: vit_pokorny@nm.cz Tel.: 224 497 313
Poláček Vojtěch, Mgr.
E-mail: vojtech_polacek@nm.cz
Zástupkyně vedoucího oddělení
E-mail: lenka_saldova@nm.cz Tel.: 224 497 128
Správkyně sbírky divadelních cedulí a trofejí
E-mail: marketa_travnickova@nm.cz Tel.: 224 497 127
Vanča Kryštof
Dokumentátor
E-mail: krystof_vanca@nm.cz Tel.: 224 497 316
Vedoucí oddělení, Kurátor výtvarné sbírky
E-mail: libor_vodicka@nm.cz Tel.: 224 497 356