K faktickému osamostatnění prehistorie v rámci sbírek muzea však došlo již v předchozích letech. Předtím byly pravěké nálezy – v souladu s tehdejším stupněm vědeckého poznání – součástí obecněji chápaných a blíže nediferencovaných sbírek (sbírka starožitností, sbírka etnograficko-archeologická).

Od roku 1919 se datuje samotný název Prehistorické oddělení, od roku 1970 název Oddělení prehistorie a protohistorie, které bylo na základě organizační změny od 1. 7. 2010 sloučeno s Oddělením klasické archeologie do nového Oddělení pravěku a antického starověku

Keltové

Nová budova Národního muzea
Na výstavě Keltové se seznámíte nejen s duchovním i každodenním životem keltských kmenů, ale také s…

Archeologická sbírka

Archeologická sbírka systematicky dokumentuje život a vývoj společnosti pravěkých a raně…

Hlavním zdrojem vytváření sbírkových fondů je terénní archeologický výzkum, vlastní nebo prováděný jinými institucemi. Poprvé jej muzeum oficiálně uskutečnilo v roce 1843.

Z novějších poválečných terénních výzkumů, od nichž se zpravidla odvíjela i vlastní vědecká činnost oddělení, je nutno uvést vzhledem k významu lokalit alespoň výzkum neolitického hrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách, slovanského hradiště v Libici nad Cidlinou, keltského oppida v Třísově, neolitického sídliště ve Mšeně, halštatského hradiště v Kralupech nad Vltavou-Minicích, mezolitického sídliště v Hoříně u Mělníka a slovanských mohyl v Kožlí u Orlíka.

Tyto výzkumy přinesly velké množství předmětů, které výrazně obohatily pramennou základnu studia jednotlivých epoch pravěkých dějin Čech a Moravy. Část nálezů byla využita k výstavní prezentaci ve stálé expozici.

Fondy

Databáze, kterou vám představujeme, je výsledkem dlouholetého postupného převádění rukopisných a strojopisných inventárních záznamů o archeologické sbírce NM do digitální podoby. Databáze je průběžně doplňována novými záznamy a upřesňována.

Od roku 1919 se datuje samotný název Prehistorické oddělení, od roku 1970 název Oddělení prehistorie a protohistorie, které bylo na základě organizační změny od 1. 7. 2010 sloučeno s Oddělením klasické archeologie do nového Oddělení pravěku a antického starověku

Na konci minulého století za působení vynikající osobnosti univ. prof. dr. Josefa Ladislava Píče (1893–1911) a jeho četných spolupracovníků započal systematický terénní archeologický výzkum Čech, který pomohl získat četné ověřené a spolehlivé nálezové celky, na nichž bylo možné budovat systém pravěkých dějin Čech. Byl tak nastolen směr, který pokračoval pod vedením dalších reprezentantů oddělení (Václav Fabian 1912–1913, Albín Stocký 1913–1929, Josef Schránil 1929–1935). Jiří Neustupný (1935–1978) jako zakladatel moderní české muzeologie s důrazem na archeologické obory vytvořil po válce v muzeu moderně fungující prehistorické a protohistorické oddělení. Na jeho činnost navazovali další – Jiří Břeň (1978–1993), Milan Lička (1993–2004).

V současné době oddělní spravuje dvě sbírky – archeologickou sbírku, která s více než 600 000 předmětů, patří svým rozsahem k největším sbírkám Historického muzea, a sbírku klasické archeologie.

Pracovníci oddělení

Čisťakova Viktorija, Mgr.
Kurátorka sbírky doby halštatské
E-mail: viktoria_chystyakova@nm.cz Tel.: 224 497 197
Eigner Jan, Mgr.
Kurátor sbírky paleolitu
E-mail: jan_eigner@nm.cz Tel.: 224 497 236
Kurátor sbírky raného středověku
E-mail: jiri_kosta@nm.cz Tel.: 244 497 216
Lorencová Kateřina, Bc.
Kurátorka sbírky doby římské
E-mail: katerina_lorencova@nm.cz Tel.: 224 497 146
Kurátor sbírky doby laténské
E-mail: pavel_sankot@nm.cz Tel.: 224 497 322
Kurátor sbírky období eneolitu
E-mail: vladimir_slunecko@nm.cz Tel.: 224 497 326
Souček Josef, Mgr.
Kurátor zahraniční sbírky
E-mail: josef_soucek@nm.cz Tel.: 224 497 378
Zástupkyně vedoucí odd., Kurátorka antické sbírky
E-mail: helena_svobodova@nm.cz Tel.: 224 497 218
Vedoucí oddělení, Kurátorka sbírky doby bronzové
E-mail: marika_tisucka@nm.cz Tel.: 224 497 222
Titz Pavel, PhDr., Ph.D.
Kurátor antické sbírky
E-mail: pavel_titz@nm.cz Tel.: 224 497 226
Mgr. Lucie Vélová
Kurátorka sbírky období neolitu
E-mail: lucie_velova@nm.cz Tel.: 224 497 325