Myšlenka založit samostatné oddělení knižní kultury, které by se zaměřovalo především na sbírání dokladů neknižní povahy 19. a 20. století, se objevila krátce po založení Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou v roce 1957. Za hlavního iniciátora této myšlenky je možno považovat dr. Miloslava Bohatce. K samotnému založení oddělení došlo v roce 1969, do jehož čela se postavil dlouholetý pracovník KNM dr. Karel Bezděk. Sbírky oddělení byly rozděleny do několika sbírkových fondů podle jejich obsahu. Základem oddělení se staly nejdříve nakladatelské pozůstalosti, které KNM získala spolu s knižními celky. Postupně se v oddělení soustřeďovaly další sbírky neknižní povahy, kterým zatím v Národním muzeu nebyla věnována systematická pozornost (kramářské písně, exlibris, novoročenky, ilustrace, grafika, štočky, hmotné památky, plakáty, svaté obrázky, modlitby), mnohdy v neobvyklém rozsahu. Sbírkové fondy se od založení oddělení postupně doplňovaly a doplňují i o nejnovějšími doklady k vývoji knižní kultury, aby tak mohl vzniknout ucelený obraz vývoje knižní kultury na našem území v moderní době.

Oddělení bylo též pověřeno správou dvou významných knižních celků KNM - Obrození a Bibliofilie, které byly promyšleně budovány již od poloviny 20. století.

Sbírky oddělení jsou pravidelně představovány na výstavách a jiných kulturních akcí za velké pozornosti široké veřejnosti. Sbírkové fondy oddělení jsou také přístupné badatelům po dohodě s odpovědnými kurátory, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy.

UPOZORNĚNÍ: Sbírky Oddělení knižní kultury Knihovny NM jsou v naprosté většině po přestěhování z hlavní budovy Národního muzea uloženy v Ústředním depozitáři Národního muzea Terezín II.

Ke stažení

Pravidla pro zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy v České republice

FOND BIBLIOFILIE

Budování fondu Bibliofilií (tj. krásné knihy v uměleckém provedení vydaných v nízkém počtu exemplářů) v KNM je spojeno se jménem dr. Miloslava Novotného, významného literárního historika a ředitele KNM, který jako předseda Spolku českých bibliofilů dal základ tomuto fondu (3450 svazků). Vedle hlavní sbírky bibliofilií a uměleckých knižních vazeb významných českých uměleckých knihařů, která je stále doplňována, jsou ve fondu zastoupeny tři knižní celky českých bibliofilů (Chvály, Martena a Váchala).

Fond Exlibris

Sbírka exlibris v Knihovně Národního muzea obsahuje více než 36 000 sbírkových předmětů (exlibris, akcidenční tisky) v dataci od 16 století do současnosti, nejvíce jsou však zastoupeny exlibris z 20. a 30. let 20. století. Základem fondu jsou sbírky učitele Karla Jaroslava Obrátila (25 000 exlibris), literárního vědce a sběratele dr. Miloslava Novotného a knižního grafika a typografa Aloise Chvály. Z nových přírůstků stojí za pozornost odkaz Jiřiny Paroubkové s 5000 ks exlibristické literatury.

FOND ILUSTRACE A GRAFIKY

Fond ilustrací, obsahující více než 25 000 sbírkových předmětů, dokumentuje výtvarnou podobu české knihy zejména v meziválečném období a ve 40. letech 20. století (umělci spolupracující s nakladatelstvími Václav Petr, Alois Srdce, Josef Hladký, Josef Lukasík, Rudolf Kmoch, Jan Pohořelý a dalšími). Dobu před první světovou válkou reprezentují oblíbení autoři Artuš Scheiner, Věnceslav Černý, Viktor Oliva nebo Adolf Kašpar. Obsahuje také množství originálních knižních a časopiseckých obálek.

Fond kramářské písně

Tento fond je největší sbírkou svého druhu v České republice. Obsahuje přes 40 000 sbírkových předmětů ve formě samostatných tisků nebo tzv. špalíčků, což jsou soubory kramářských tisků v lidové vazbě. V těchto tiscích nacházíme většinou kramářské písně (literární útvar na pomezí lidové tvorby a umělecké poezie). Sbírka kramářských písní zahrnuje tisky většinou z období 18. až 20. století. Kromě českých tisků jsou zde v menším počtu také tisky slovenské, německé a polské. 

FOND NAKLADATELSKÉ POZŮSTALOSTI

Fond nakladatelských pozůstalostí obsahuje přes 45 000 archiválií dokumentujících činnost více než čtyřiceti pražských i mimopražských nakladatelů, knižních grafiků, typografů a sběratelů. Nejobsáhlejší je pozůstalost nakladatele Václava Petra. Ve fondu jsou také pozůstalosti nakladatelů - Vladimíra Žikeše, Jaroslava Picky, Leopolda Mazáče, Václava Poláčka, Františka Šimáčka, Josefa Lukasíka, J. R. Vilímka, Josefa Hladkého, Jana Pohořelého, K. L. Žižky a dalších. 

FOND OBROZENÍ

Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea spravuje sbírku Obrození. Jejím základem jsou knihy vyčleňované od r. 1947 z hlavního knižního fondu Knihovny Národního muzea. Od padesátých let byl fond Obrození doplňován koupěmi. Fond Obrození nemá vlastní katalog; je obsažen v generálním jmenném katalogu KNM s označením Obrození před signaturou. Ve fondu je možno najít odborná i beletristická díla, dále například noviny a časopisy, almanachy, divadelní hry, kalendáře či modlitební knížky.

FOND PLAKÁTY

Základ fondu tvoří sbírka cca 700 plakátů sběratele Karla Jaroslava Obrátila zejména z období prvních desetiletí 20. století (plakáty reklamní, nakladatelské, politické). Ve fondu se nacházejí větší soubory plakátů A. Muchy, E. Orlika, K. Reisnera, J. Solara a J. Váchala z raného období jeho tvorby. Z nových přírůstků je třeba jmenovat zajímavý soubor plakátů H. Melicharové a J. Hodka. Fond doplňuje i současný plakát s knižní a muzejní tematikou většinou bohemikálního původu.

FOND SVATÉ OBRÁZKY

Fond svatých obrázků Knihovny Národního muzea obsahuje téměř 4.000 drobných náboženských lístků ze 17. až 20. století. Základem fondu je sbírka svatých obrázků především z 18. a první poloviny 19. století, kterou získalo Národní muzeum odkazem od pražského magistrátního úředníka a významného sběratele Bedřicha Přibila (25. 8. 1876, Kolín – 11. 10. 1940, Praha). Největší část fondu ale tvoří původní, rozsáhlé a kvalitní sbírky svatých obrázků Literárního archivu KNM.

FOND ŠTOČKY A HMOTNÉ PAMÁTKY

Fond obsahuje tiskařské štočky dokumentující téměř všechny grafické techniky a způsoby výroby štočků, které sloužily pro tisk výzdoby knih a časopisů (přes 1500 sbírkových předmětů). Nejstaršími exponáty sbírky jsou matrice ocelorytů G. Doeblera z 30. let 19. století. Za zmínku stojí větší soubory štočků Josefa Čapka, Jana Paroubka, Josefa Hodka a Josefa Váchala. Fond je zpracován ve jmenném katalogu autorů.

FOND VARIA

Základem fondu Varia je část pozůstalosti semilského sběratele Rudolfa Hlavy (1911 – 1988). Jedná se především o materiály vztahující se k hudbě (pozvánky, programy koncertů, plesů, slavností, besed, představení apod.) a nakladatelstvím (korespondence, účty apod.).

FOND ZBOŽNÝCH VZPOMÍNEK

V oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea je uložena rozsahem nevelká sbírka zbožných vzpomínek (445 kusů, signatura ÚO 1-445). Zbožné vzpomínky (křesťanské vzpomínky, památky) tématicky patří k tzv. drobným devočním grafikám (svatým obrázkům) a lze je označit za předchůdce dnešních úmrtních oznámení. Jedná se o drobné tisky, které obsahují obvykle černobílý obrázek s náboženským motivem, fotografii a stručné informace o zemřelé osobě.

 

Objednávka z fondu ke studiu ve studovně KNM
Doklady k vývoji české knižní kultury je možné objednat do studoven Knihovny Národního muzea, viz elektronická objednávka.

Knižní kultura

Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury obsahuje především materiály neknižní povahy dokumentující…

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor
E-mail: pavel_muchka@nm.cz Tel.: 224 497 333
Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
E-mail: veronika_karfusova@nm.cz Tel.: 224 497 336
Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
E-mail: michal_klacek@nm.cz Tel.: 224 497 332
Kurátorka sbírky kramářských tisků a modliteb
E-mail: iva_bydzovska@nm.cz Tel.: 224 497 331
Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
E-mail: matej_mericka@nm.cz Tel.: 224 497 331
kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
E-mail: martina_vysohlidova@nm.cz Tel.: 224 497 346