Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury uchovává především materiály neknižní povahy 19., 20. a 21. století. Předměty jsou rozčleněny do sbírkových fondů podle obsahu.

Významná část sbírek se nachází ve fondu Nakladatelské archivy a osobní fondy, které dokládají činnost více než čtyřiceti nakladatelů (například V. Petr, J. Pelcl, V. Žikeš, L. Mazáč), dále knižních grafiků, typografů, ilustrátorů a sběratelů. S fondem souvisí fond Nakladatelské prospekty, uchovávající nakladatelskou a knihkupeckou reklamu od 18. století do současnosti.

Rozsáhlý fond Ilustrace dokumentuje výtvarnou podobu české knihy zejména v meziválečném období (například tvorba J. Čapka, C. Boudy, P. Dillingera), ale i na přelomu 19. a 20. století (A. Scheiner, V. Černý, V. Oliva). Součástí fondu jsou práce výtvarníků pro nakladatelství vzniklá po druhé světové válce. Fond je doplňován i o současnou knižní ilustraci.

Fond Štočky dokumentuje téměř všechny tiskové techniky a způsoby výroby štočků, které sloužily pro tisk knih a časopisů v 19. a 20. století. Vysokou uměleckou hodnotu mají autorské štočky českých výtvarníků (J. Čapek, J. Hodek, J. Váchal). Ve fondu Hmotné památky jsou soustředěny předměty používané při knihtiskařské a knihařské činnosti. Součástí sbírky jsou i sady knihtiskových liter nebo kolekce polygrafických a knihařských strojů. Na tento fond navazuje fond Nábytek, ve kterém je soustředěn mobiliář z pracoven významných osobností české knižní kultury (J. Váchal, L. Jiřincová, J. Otto, K. Čapek, J. Zeyer, K. Havlíček či J. Arbes).

Základem fondu Plakáty, dokumentujícího mimo jiné českou nakladatelskou reklamu, je kolekce sběratele K. J. Obrátila zejména z období počátku 20. století. Ve fondu se nacházejí větší soubory plakátů A. Muchy, E. Orlika, K. Reisnera nebo H. Melicharové a J. Hodka. Fond doplňuje i současný plakát s knižní a muzejní tematikou.

Fond Typografika obsahuje návrhy typografických úprav publikací, návrhy písem (zejména autorů O. Menharta a M. Kalába) a vzorníky abeced.

Hlavní část fondu Předsádkové papíry tvoří sbírka ozdobných knihařských papírů z pozůstalosti R. Hlavy, užívaných při vazbě knih, většinou z 19. a 20. století. Fond doplňují menší soubory historických i současných předsádkových papírů.

Fond Exlibris představuje druhou největší sbírku svého druhu v České republice. Jsou zde shromážděné exlibris, akcidenční tisky, supralibros od 16. století do současnosti, nejpočetněji jsou však zastoupena exlibris z období od 30. let do 80. let 20. století. Základ fondu tvoří sbírky K. J. Obrátila, J. Paroubkové, M. Novotného a A. Chvály.

V podsbírce je uchováván rovněž fond Svaté obrázky, jehož nejcennější částí je sbírka B. Přibila převážně z 18. a 19. století. Doplňuje ji velký soubor svatých obrázků původně z Literárního archivu KNM, dále pak tiskové archy se svatými obrázky z tiskárny J. Koppeho. Ke svatým obrázkům tematicky patří fond Zbožných vzpomínek.

Fond Kramářské písňové a prozaické tisky je největší sbírkou svého druhu v České republice. Zahrnuje tisky s duchovní i světskou tematikou, vydané v rozmezí od 17. až do počátku 20. století.

Jiný pohled na písňovou produkci představuje fond Rukopisné zpěvníky. Obsahuje rukopisy zaznamenávající světské a duchovní písně především 19. a 20. století. Početný je také fond Modliteb, převážně tištěných.

Fond Knižní celky obsahuje knihovny osobností knižní kultury 20. století (J. Váchal, M. Marten, A. Chvála, M. Novotný a další). Rozsahem a kvalitou jsou však nejvýznamnější provenienčně smíšené knižní fondy Obrození a Bibliofilie.